สถิติจำนวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนประจำปี 2562
บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 6,022 8,570
เจ้าหน้าที่ 1,219 1,425
นักเรียน 122,996 124,638
รวมทั้งหมด 264,870คน
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 22,797
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 25,910
รถโรงเรียน/รถเดือน 25,458
รถโดยสารสาธารณะ 9,568
เดินมารร. 3,624
  89,898
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด
ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน

ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,597
รถจักรยานยนต์ 18,040
รถเก๋ง 253
รถกระบะ 284
รถอื่นๆ 37
รวม 21,211
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 34
รถจักรยานยนต์ 429
รถเก๋ง 852
รถกระบะ 271
รถอื่นๆ 0
รวม 1,586
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,631
รถจักรยานยนต์ 18,469
รถเก๋ง 1,105
รถกระบะ 555
รถอื่นๆ 37
รวม 22,797
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 21,211 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1,586 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 22,797 คน