สถิติจำนวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนประจำปี 2562
บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 6,488 9,356
เจ้าหน้าที่ 1,350 1,583
นักเรียน 133,168 137,584
รวมทั้งหมด 289,529คน
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 22,849
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 25,867
รถโรงเรียน/รถเดือน 25,436
รถโดยสารสาธารณะ 9,580
เดินมารร. 3,625
  89,793
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด
ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน

ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,552
รถจักรยานยนต์ 18,134
รถเก๋ง 255
รถกระบะ 285
รถอื่นๆ 37
รวม 21,263
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 33
รถจักรยานยนต์ 430
รถเก๋ง 852
รถกระบะ 271
รถอื่นๆ 0
รวม 1,586
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,585
รถจักรยานยนต์ 18,564
รถเก๋ง 1,107
รถกระบะ 556
รถอื่นๆ 37
รวม 22,849
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 21,263 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1,586 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 22,849 คน