สถิติจำนวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนประจำปี 2562
บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 6,022 8,570
เจ้าหน้าที่ 1,219 1,425
นักเรียน 122,996 124,638
รวมทั้งหมด 264,870คน
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 23,620
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 26,505
รถโรงเรียน/รถเดือน 25,868
รถโดยสารสาธารณะ 9,611
เดินมารร. 3,684
  91,838
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด
ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน

ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,666
รถจักรยานยนต์ 18,740
รถเก๋ง 255
รถกระบะ 285
รถอื่นๆ 37
รวม 21,983
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 35
รถจักรยานยนต์ 453
รถเก๋ง 870
รถกระบะ 279
รถอื่นๆ 0
รวม 1,637
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,701
รถจักรยานยนต์ 19,193
รถเก๋ง 1,125
รถกระบะ 564
รถอื่นๆ 37
รวม 23,620
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 21,983 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1,637 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 23,620 คน