สรุปข้อมูลอุบัติเหตุนักเรียนของสาขาทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2550 - 2563


ปี จำนวนนักเรียน จำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้พิการจากอุบัติเหตุ (คน) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุุ (คน) อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2563 92,426 103,338 195,764 51 27 24 51 - - - 1 - 1 1.08 0.00 0.51
2562 122,996 124,638 247,634 245 141 118 259 - - - 5 - 5 2.32 0.00 2.02
2561 157,796 152,348 310,144 185 187 80 267 1 - 1 3 2 5 0.80 0.53 1.61
2560 156,236 151,368 307,604 155 170 78 248 - - - 8 - 8 1.51 0.00 2.60
2559 242,054 259,233 501,287 517 559 318 877 1 - 1 13 2 15 1.69 0.25 2.99
2558 217,446 234,213 451,659 234 280 127 407 2 - 2 10 1 11 1.01 0.10 2.44
2557 201,411 217,925 419,336 39 106 88 194 - - - 8 - 8 0.67 0.00 1.91
2556 152,008 163,387 315,395 27 47 28 75 1 - 1 1 1 2 0.07 0.07 0.63
2555 111,555 112,053 223,608 4 28 10 38 - - - 2 - 2 0.14 0.00 0.89
2554 96,737 95,194 191,931 5 16 13 29 - - - 3 3 6 0.19 0.19 3.13
2553 84,468 79,124 163,592 4 41 32 73 1 - 1 7 1 8 0.43 0.06 4.89
2552 43,671 43,318 86,989 1 6 11 17 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2551 21,283 20,877 42,160 2 67 26 93 - - - 8 - 8 0.47 0.00 18.98
2550 1,948 1,951 3,899 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
รวม 1,702,035 1,758,967 3,461,002 1,469 1,675 953 2,628 6 0 6 69 10 79 0.61 0.57 2.28
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากร นักเรียน ประจำปี 2564ข้อมูลชมรมที่มีการสำรวจการเดินทางมาในแต่ละสถานศึกษา 2564


โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร (ตัวอย่าง)