HOME

Avatar


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

10 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นารนี ดอเล๊าะ โทรศัพท์ 089-9788158
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายซัยฟูดิน หะมะ
นางสาวแวนูรไซดา เจะเลาะ
นางสาวนูรมี บาซอ
นางสาวโสรยา ยือลาแป
นางสาวซูรายา วิทยสุนมร
นางสาวอินละฮำ เจ๊ะดาโห๊ะ
นางสาวโสรยา บางปู
นายศตวรรษ หมันและ
นางสาวโซเฟีย อาฆง
นางสาวนูรอ แวนาแว
นางสาวนารีสา ปาลายา
นางสาวนูรีซัน เจะเลาะ
นางสาวกุลวานีย์ สะรีเดะ
นางสาวนุรอาฟีฟะ สิเดะ
นายอัสมีย์ อุเซ็ง

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 17 51
เจ้าหน้าที่ 17 25
นักเรียน 144 845
รวมทั้งหมด 1,099คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 321
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 98
รถโรงเรียน/รถเดือน 8
รถโดยสารสาธารณะ 15
เดินมารร. 6
  448
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 3 0 0
2561 12 0 0
2562 10 0 0
25 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 448
อยู่ระหว่างดำเนินการ 541
รวม 989
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 110
รวม 110
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 448
อยู่ระหว่างดำเนินการ 651
รวม 1099
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 989 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 110 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1099 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 45
รถจักรยานยนต์ 223
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 268
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 45
รถจักรยานยนต์ 223
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 268
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 268 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 268 คน