HOME

Avatar


โรงเรียนวังวิเศษ

176/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 19 44
เจ้าหน้าที่ 5 4
นักเรียน 450 480
รวมทั้งหมด 1,002คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 345
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 556
รถโรงเรียน/รถเดือน 17
รถโดยสารสาธารณะ 9
เดินมารร. 9
  936
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 872
อยู่ระหว่างดำเนินการ 58
รวม 930
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 64
อยู่ระหว่างดำเนินการ 8
รวม 72
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 936
อยู่ระหว่างดำเนินการ 66
รวม 1002
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 930 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 72 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1002 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 262
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 263
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 29
รถกระบะ 12
รถอื่นๆ 0
รวม 41
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 262
รถเก๋ง 30
รถกระบะ 12
รถอื่นๆ 0
รวม 304
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 263 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 41 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 304 คน