HOME

Avatar


โรงเรียนเมืองถลาง

150 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม นายจรุง สังขรักษ์
โทร.0825397156

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 25 70
เจ้าหน้าที่ 4 7
นักเรียน 854 1,036
รวมทั้งหมด 1,996คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 178
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 181
รถโรงเรียน/รถเดือน 240
รถโดยสารสาธารณะ 181
เดินมารร. 30
  810
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 1 0 0
2561 7 0 0
2562 3 1 1
11 1 1

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 749
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1141
รวม 1890
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 61
อยู่ระหว่างดำเนินการ 45
รวม 106
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 810
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1186
รวม 1996
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1890 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 106 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1996 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 8
รถจักรยานยนต์ 64
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 1
รวม 87
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 24
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 31
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 64
รถเก๋ง 29
รถกระบะ 15
รถอื่นๆ 1
รวม 118
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 87 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 31 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 118 คน