HOME

Avatar


โรงเรียนเมืองหลังสวน

หมู่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
นางสาวทับทิม พุ่มคล้าย 086-2816052
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวศุภการต์ อุปการแก้ว
นายศุภกร เสวกฉิม
นางสาวกนกวรรณ ปานโชติ
นางสาวรุ่งสุดา ธรรมโช
นางสาวกนกพร ชูบ่อฝ้าย
นางสาวชลิพร ไพฑูรย์
นางสาวเปมิกา กาญจนมล
นายชณนนท์ หนูทวี
นางสาวจารุวรรณ บุญเกื้อ
นางสาวจุฑาภัทร รินทสกุล
นายวัชรินทร์ ทองดำ
นายสุทธิศักดิ์ หีตสมุย
นายพีรพัฒน์ พ่วงพี
นายอภิสิทธิ์ คิวเจริญ
นางสาวพัชชาภรณ์ นุ้ยสุข

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 21 31
เจ้าหน้าที่ 4 2
นักเรียน 425 401
รวมทั้งหมด 884คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 125
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 134
รถโรงเรียน/รถเดือน 273
รถโดยสารสาธารณะ 54
เดินมารร. 4
  590
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 5 0 0
2558 3 0 0
2559 6 0 0
2560 1 0 0
2561 7 0 0
2562 6 0 0
28 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 588
อยู่ระหว่างดำเนินการ 238
รวม 826
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 2
อยู่ระหว่างดำเนินการ 56
รวม 58
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 590
อยู่ระหว่างดำเนินการ 294
รวม 884
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 826 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 58 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 884 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 16
รถจักรยานยนต์ 67
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 84
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 16
รถจักรยานยนต์ 67
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 85
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 84 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 85 คน