HOME

Avatar


โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

99 หมู่ 16 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
นางปิยะนุช มากแก้ว 081-0857169
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวศิรประภา ทองอ่วมใหญ่
นางสาวกัลย์สุดา บุญชาลี
นางสาวนภารัตน์ นุ้ยมาก
นางสาวพัชรพร ยศภิรมย์
นางสาวสุกัญญา สักสนิท
นายคเณศ สากุลา
นางสาวดลนภา รามคล้าย
นางสาวรจนา กาแมน
นางสาวรัตนา ทองอุปการ
นางสาวกชกร ประเสริฐสังข์
นางสาววิภาพร ปานผู้มีทรัพย์
นางสาวณัฐกมล สุขถาวร
นางสาววาสนา ลาซ่อน
นายราม แสงมณี
นางสาวสุณิสา ศรีอัมพร

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 15 44
เจ้าหน้าที่ 8 2
นักเรียน 414 609
รวมทั้งหมด 1,092คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 84
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 87
รถโรงเรียน/รถเดือน 298
รถโดยสารสาธารณะ 34
เดินมารร. 52
  555
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 3 0 0
2558 3 0 0
2559 4 0 0
2560 2 0 0
2561 6 0 0
2562 1 0 0
19 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 555
อยู่ระหว่างดำเนินการ 468
รวม 1023
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 69
รวม 69
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 555
อยู่ระหว่างดำเนินการ 537
รวม 1092
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1023 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 69 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1092 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 46
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 60
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 46
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 60
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 60 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 60 คน