HOME

Avatar


โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

197 ม.6 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช /อาจารย์วิรัตน์ วรรณทอง 086-5951930
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวณัฐริกร กับปา
นายอุทัย พงค์สว่าง
นางสาวนิธินาฎ ทองสัมฤทธิ์
นายสุภกิณห์ สังคำ
นายจักรรินทร์ สตรอง
นางสาวอรรวย บริหารพงศ์
นางสาวกรัณฑา รอดนุ่น
นางสาวปิยรัตน์ เพชรนาคิน
นางสาวชุตินันท์ ไกรทิพย์
นางสาวสุชานุช สุดใจ
นายณัฐธีรา เย
นายทวีศักดิ์ อ่อนแสง
นายไอศูรย์ เชื้อบ้านเกาะ
นางสาวอัจฉริยา ลิขะไชย
นางสาวมัตติกา แก้วสุวรรณ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 26 42
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 428 732
รวมทั้งหมด 1,228คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 224
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 194
รถโรงเรียน/รถเดือน 351
รถโดยสารสาธารณะ 31
เดินมารร. 4
  804
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 9 0 0
2560 25 0 0
2561 16 0 0
2562 12 0 0
62 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 804
อยู่ระหว่างดำเนินการ 356
รวม 1160
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 68
รวม 68
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 804
อยู่ระหว่างดำเนินการ 424
รวม 1228
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1160 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 68 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1228 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 26
รถจักรยานยนต์ 162
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 197
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 26
รถจักรยานยนต์ 162
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 197
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 197 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 197 คน