HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

119 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช / อาจารย์สุรศักดิ์ คำแหง 087-2724237กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายสิธิพงค์ เดชเชียร
นายสุรชาติ เกิดแก้ว
นายศุภกร แหวนเพ็ชร
นายกล้าณรงค์ สวนกูล
นางสาวกมลพรรณ หอมหวล
นางสาวเบญจรัตน์ เปี่ยมเจริญ
นางสาววรรษมนษ์ ศรีจันทร์
นางสาวมลฑา รัตนบุรี
นางสาวสุพรรณี หอมหวล
นางสาวกัณฑมาศ หนูนารถ
นางสาวอมรรัตน์ นุ่นเศษ
นางสาวปรียานุช บุตรดี
นางสาวอภิญญา โพธิ์สาขา
นางสาวจารุวรรณ พงศ์ศรีเจริญ
นายภัทรวิทย์ แก้วกำยาน

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 88 75
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,550 1,011
รวมทั้งหมด 2,724คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 594
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 87
รถโรงเรียน/รถเดือน 9
รถโดยสารสาธารณะ 22
เดินมารร. 13
  725
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 49 0 0
2560 43 0 0
2561 63 0 0
2562 40 0 0
195 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 725
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1836
รวม 2561
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 163
รวม 163
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 725
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1999
รวม 2724
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2561 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 163 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2724 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 26
รถจักรยานยนต์ 459
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 11
รถอื่นๆ 1
รวม 498
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 26
รถจักรยานยนต์ 459
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 11
รถอื่นๆ 1
รวม 498
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 498 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 498 คน