HOME

Avatar


โรงเรียนไชยาวิทยา

161 หมู่ 4 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84110
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวภัทริกาญจ์ นาครอด
นายไรวินท์ นิ่มนคร
นายณัฐกิจ พันธ์มุง
นางสาวอรจิรา จันทร์ประสงค์
นางสาวกัญญาพัชญ์ หิรัญกาญจน์
นางสาวภานุมาศ คงมา
นางสาวนภาพร สุขพร
นายจิระภัทร หาญรัตนปิยพร
นายสันหณัฐ ยังอ้น
นายโกฏล วสุลิปิกร
นายวริทธิ์ ผาลีจันทร์
นางสาวฟาเนีย พรชัย
นายอัณณา แสงวงษา
นายกิติรัตน์ ขาวนุ้ย
นาย ภาค เชื้อบ่อคา

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 40 53
เจ้าหน้าที่ 3 4
นักเรียน 651 897
รวมทั้งหมด 1,648คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 108
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 282
รถโรงเรียน/รถเดือน 410
รถโดยสารสาธารณะ 500
เดินมารร. 6
  1,306
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 3 0 0
2560 2 0 0
2561 3 0 0
2562 1 0 0
9 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1306
อยู่ระหว่างดำเนินการ 242
รวม 1548
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 100
รวม 100
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1306
อยู่ระหว่างดำเนินการ 342
รวม 1648
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1548 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 100 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1648 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 107
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 108
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 107
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 108
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 108 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 108 คน