HOME

Avatar


โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เลขที่ 164 ม.16 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
71130
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายแสด
นายสุธิวัท ภูมี
นายธนดล อินทรโสภา
น.ส.กาญจนา อ่องศรี
น.ส.กฤติญา ชมภูนุช
น.ส.พัทธธีรา สร้ายสร้อย
น.ส.บุญธิดา ศรีหะ
น.ส.พิมมาดา กันทา
น.ส.นภัสรา บุญแตง
น.ส.ชลธิชา ส่งกระสิทธิ์
น.ส.บุณญานุช คัมเนตร
น.ส.ชนิตา มุราชวงษ์
น.ส.วริศรา ศักดิ์ดา
น.ส.ณัฐพร โรจน์วิกูลชัย
น.ส.ศศิกานต์ ส่ำประเสริฐ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 15 32
เจ้าหน้าที่ 4 5
นักเรียน 418 483
รวมทั้งหมด 957คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 107
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 474
รถโรงเรียน/รถเดือน 348
รถโดยสารสาธารณะ 16
เดินมารร. 2
  947
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 25 0 0
2560 5 0 0
2561 56 0 0
2562 3 0 0
89 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 895
อยู่ระหว่างดำเนินการ 6
รวม 901
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 52
อยู่ระหว่างดำเนินการ 4
รวม 56
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 947
อยู่ระหว่างดำเนินการ 10
รวม 957
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 901 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 56 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 957 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 43
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 45
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 33
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 0
รวม 42
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 43
รถเก๋ง 33
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 0
รวม 87
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 45 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 42 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 87 คน