HOME

Avatar


โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

เลขที่ 1200 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 /นางนุศรา สระทองใจ โทร.083-4411168
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

สิรินิล คำชนะ
นาย จักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ระพีพัฒน์ สุบัติคำ
ณัฐริกา บุญเจริญ
วิวัฒน์ วรวัฒนา
ปณิสา สุขนิล
วิชญาพร ลั่นคีรี
อมลวรรณ จันทร์สิงโต
นันทกาญจน์ ทิมดี
พลอยชมพู สว่างฉาย
ปกป้อง อัครพันธุ์กุล
อธิคม เตื่อยตุ่น
พรรณพัชรศร เติมประโคน
ญาดา คูวัฒนาถาวร
อนุสรณ์ ทรัพย์ขำ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 52 87
เจ้าหน้าที่ 12 12
นักเรียน 1,490 1,900
รวมทั้งหมด 3,553คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 77
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 259
รถโรงเรียน/รถเดือน 12
รถโดยสารสาธารณะ 317
เดินมารร. 19
  684
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 9 0 0
2560 8 0 0
2561 7 0 0
2562 6 0 0
30 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 684
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2706
รวม 3390
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 163
รวม 163
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 684
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2869
รวม 3553
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3390 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 163 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3553 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 6
รถจักรยานยนต์ 28
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 37
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 6
รถจักรยานยนต์ 28
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 37
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 37 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 37 คน