HOME

Avatar


โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

เลขที่ 103 หมู่ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ :035-578088
โทรสาร :035-578089
อีเมล์ : TC@Maildozy.com
เว็บไซต์ : http://ww.thammachotesuksalai.
เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาว อรรินทร์ ปิ่นทอง
นางสาวกมลวรรณ เพียงเกตุ
นาย สุรสิทธิ์ เเดงเปีย
นายเอกภพ นาเอก
นางสาวนรินทร หงษ์ห้า
นาย เจนถ์ภพ สร้อยพวงนาค
นายภาคภูมิ ร่มโพธิ์
โชฑิกา อยู่ญาติมาก
อภัสสร เ​ถื่อนสวัสดิ์
นายอนพัทย์​ สวนดอกไม้
พีรภัทร กลิ่นทอง
นางสาวกนกวรรณ สว่างศรี
นาย สิรดนัย สีน้ำเงิน
จินดนัย จันทร
เบ็ญจมาศ ทั่งทอง
นางสาว นันทวรรณ สวนดอกไม้
นางสาว รสริน ช้างวงศ์
นางสาวเพ็ญนิภา​ จิตต์​ผ่อง​
ฌานวัฒน์ รัตนวัน
รัตนมณี บ้านกล้วย
ธนัชชา พัฒนศรี

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 32 82
เจ้าหน้าที่ 8 4
นักเรียน 1,013 1,074
รวมทั้งหมด 2,213คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 147
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 188
รถโรงเรียน/รถเดือน 415
รถโดยสารสาธารณะ 54
เดินมารร. 14
  818
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 7 0 0
2560 5 0 0
2561 1 0 0
2562 3 0 0
16 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 805
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1282
รวม 2087
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 13
อยู่ระหว่างดำเนินการ 113
รวม 126
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 818
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1395
รวม 2213
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2087 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 126 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2213 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 15
รถจักรยานยนต์ 87
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 1
รวม 103
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 7
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 9
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 15
รถจักรยานยนต์ 87
รถเก๋ง 7
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 1
รวม 112
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 103 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 9 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 112 คน