HOME

Avatar


โรงเรียนพิชัย

โรงเรียนพิชัย หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายชิณนวัฒน์ บุญมี
น.ส.ศุภนารี นาวกรจ่าง
นางสาวสุธาศิณีย์ บุตรีเพีย
น.ส.กนกพิชญ์ ต่ายวงศ์
น.ส.นันทวัน มาศสำโรง
น.ส.ฉัตรมณี น้อยมณี
น.ส.ธัญสุตา แซ่หลี
น.ส.มนัสพร ธันชู
น.ส.ดาริกา ทองล้ำ
น.ส.อาทิตยา ถายอด
น.ส.ปัทมาภรณ์ อวยคำ
น.ส.ภรณ์ชลิตา ปานสิงข์
นายสุทธิพร อินลา
นายณัฐนนท์ เกิดเชื้อ
นายธรรมพล ทองคำ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 57 90
เจ้าหน้าที่ 10 15
นักเรียน 927 1,151
รวมทั้งหมด 2,250คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 273
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 274
รถโรงเรียน/รถเดือน 176
รถโดยสารสาธารณะ 260
เดินมารร. 25
  1,008
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 31 0 0
2558 40 0 0
2559 14 0 0
2560 2 0 0
2561 2 0 0
2562 3 0 0
92 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 964
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1114
รวม 2078
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 45
อยู่ระหว่างดำเนินการ 127
รวม 172
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1009
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1241
รวม 2250
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2078 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 172 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2250 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 29
รถจักรยานยนต์ 156
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 1
รวม 189
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 21
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 29
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 31
รถจักรยานยนต์ 156
รถเก๋ง 23
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 1
รวม 218
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 189 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 29 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 218 คน