HOME

Avatar


โรงเรียนสรรพยาวิทยา

ม.4

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 10 16
เจ้าหน้าที่ 5 2
นักเรียน 237 264
รวมทั้งหมด 534คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 158
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 174
รถโรงเรียน/รถเดือน 89
รถโดยสารสาธารณะ 5
เดินมารร. 61
  487
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 4 0 0
4 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 481
อยู่ระหว่างดำเนินการ 20
รวม 501
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 6
อยู่ระหว่างดำเนินการ 27
รวม 33
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 487
อยู่ระหว่างดำเนินการ 47
รวม 534
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 501 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 33 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 534 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 23
รถจักรยานยนต์ 74
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 97
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 6
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 23
รถจักรยานยนต์ 74
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 103
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 97 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 103 คน