HOME

Avatar


โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

ม.8โครงการวัยรุ่นยุคใหม่มีใบขับขี่
กิจกรรมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ้น
กิจกรรมการรับมอบหมวกนิรภัยจากบริษัทกลาง โดยคุณสายันณ์ ดวงกลาง ผู้จัดการบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถยนต์ สาขาชัยนาท


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวณัฐกุล ยอดดำเนิน
นายธนดล อินโด
นางสาววรัชยา ยอดเพชร
นางสาวอชิรญาณ์ ช่วยเมือง
นายวัชรากร บุญสุภากุล
นายภูธเนศ พลเจียก
นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล
นางสาวฐิตาภรณ์ ภู่ขวัญ
นางสาวสุกัญญา รอบรู้
นางสาวชุติมา แก่นมั่น
นางสาวนิศารัตน์ แย้มทับ
นางสาวรัชดาภรณ์ รอดย้อย
นางสาวสราวรรณ ชูมก
นางสาวชนาพร มรสุม
นางสาวฑิตยา ชูมก

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 30 49
เจ้าหน้าที่ 5 4
นักเรียน 710 837
รวมทั้งหมด 1,635คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 152
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 207
รถโรงเรียน/รถเดือน 212
รถโดยสารสาธารณะ 63
เดินมารร. 13
  647
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 8 0 0
2560 1 0 0
9 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 645
อยู่ระหว่างดำเนินการ 902
รวม 1547
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 2
อยู่ระหว่างดำเนินการ 86
รวม 88
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 647
อยู่ระหว่างดำเนินการ 988
รวม 1635
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1547 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 88 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1635 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 89
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 105
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 89
รถเก๋ง 4
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 106
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 105 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 106 คน