HOME

Avatar


โรงเรียนหนองไผ่

ที่อยู่เลขที่ 700 หมู่ 6
ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

ชุติกาญจน์ แจ้งภูเขียว
พงศกร กาศจันทร์
นางสาวธนารีย์ มีกำลัง
นายจักรกริช ดิษฐเจริญ
นางสาวนันธิตา ปันนา
๖.นางสาวอชิรญาณ์ จันทศร
นางสาววันวิสา สายไหม
นางสาวธัญวรัตม์ บุญพรม
นางสาวนิภาภรณ์ ลาภคุณ
นางสาวพิมพ์ชนก พ่อค้า
นายธนา เบ้าอาสา
นางสาวนิรมล ห้อยดอกหอม
นายทวีศักดิ์ ขวัญยืน
นางสาวชาลิสา สุวรรณศร
นางสาวกัญญารัตน์ เหมลา

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 33 58
เจ้าหน้าที่ 5 6
นักเรียน 755 1,167
รวมทั้งหมด 2,024คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 208
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 341
รถโรงเรียน/รถเดือน 850
รถโดยสารสาธารณะ 349
เดินมารร. 40
  1,788
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 128 0 0
2559 86 0 0
2560 27 0 0
2561 24 0 0
2562 51 0 0
316 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1787
อยู่ระหว่างดำเนินการ 135
รวม 1922
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 101
รวม 102
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1788
อยู่ระหว่างดำเนินการ 236
รวม 2024
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1922 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 102 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2024 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 127
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 147
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 127
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 148
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 147 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 148 คน