HOME

Avatar


โรงเรียนเมตตาวิทยา

52/2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก หมู่ 1 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110สำรวจการเดินทางมาโรงเรียน


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

สุพัตรา คงอนันท์
สุวิทย์ สายโส
เอกลักษณ์ คำสิงห์
ปธานิน แสงมณี
ปรีชา บุดดา
ศรชัย ขันเงิน
ชีวธันย์ ศรีมังกร
อิศรานุวัฒน์ ชาวดร
ธรรศ มีแสงแก้ว
ลัดดาวรรณ นาสุริวงษ์
บัวชมภูภัทร์ บัวภา
ปณิสตา ปารี
วรนุช พรมสอาด
รุ้งอัมรินทร์ สิงห์น้อย
สุวิญชา ผาบุลาน

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 28 106
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,071 1,110
รวมทั้งหมด 2,315คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 32
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 730
รถโรงเรียน/รถเดือน 1323
รถโดยสารสาธารณะ 75
เดินมารร. 21
  2,181
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 30 0 0
2561 24 0 0
2562 32 0 0
86 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 2181
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 2181
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 134
รวม 134
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 2181
อยู่ระหว่างดำเนินการ 134
รวม 2315
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2181 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 134 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2315 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 4
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 12
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 4
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 12
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 12 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 12 คน