HOME

Avatar


โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ที่อยู่ : เลขที่ 477 หมู่ที่ 1 ถนนพรหมวิถี ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9100, 08-2404-4690
โทรสาร : 0-5536-9092อบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร กับบริษัทโชคชัยมอเตอร์
โครงการพัฒนาความรู้รอบด้านสุขภาพด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
สวมหมวกรัดคาง กระตุ้นการสวมหมวกนิรภัย
นักเรียนชมรมจัดทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
MOUโครงการธนาคารหมวก
สำรวจการเดินทางมาโรงเรียน
จราจรน้อย


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายอนุชิต เปรมเกิด
น.ส.ธนัชธร สุขแนบ
น.ส.อลงกรณ์ แตงคง
น.ส.ชญานิศ เพชรพล
น.ส.วิชุลดา หวาเกตุ
นายธนาธิป ศรีเดช
น.ส.เฉลิมขวัญ ศรีโกตะเพชร
น.ส.บุษกร เจ๊กจั่น
น.ส.วิภาดา ปลิ่นกลอง
น.ส.ลลิตภัทร สุขหนู
นายพงศธร ทองวัง
นายอรรถกร วงค์สมัย
นายสุริยา พวงอุไร
น.ส.เกศรินทร์ พุ่มนก
นส.อมินตา เธียรศรี

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 1 2
เจ้าหน้าที่ 23 59
นักเรียน 479 713
รวมทั้งหมด 1,277คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 146
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 214
รถโรงเรียน/รถเดือน 670
รถโดยสารสาธารณะ 39
เดินมารร. 17
  1,086
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 31 0 0
2560 28 0 0
2561 14 0 0
2562 14 0 0
87 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1086
อยู่ระหว่างดำเนินการ 106
รวม 1192
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 85
รวม 85
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1086
อยู่ระหว่างดำเนินการ 191
รวม 1277
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1192 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 85 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1277 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 89
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 94
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 89
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 94
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 94 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 94 คน