HOME

Avatar


โรงเรียนวัชรวิทยา

โรงเรียนวัชรวิทยา
ที่ตั้ง 93 ถนนเทศบาล2 ต ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาจารย์ที่ปรึกษาชม นางชญาภา นิวาสประกฤติ
เบอร์ติดต่อ 055-711901สำรวจข้อมูลการเดินทางมาโรงเรียน


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวจิตราวดี รักษา
นางสาวบุรัสกร ไพโรจน์
นางสาวติมากร จันทะโย
นางสาวภัทรา มงคลสิงห์
นางสาวรัชฎาพร พุ่มทุเรียน
นางสาวทัศนาวลัย เงินทอง
นางสาวปาริฉัตร ทองคำแท้
นายอรรถกร เครือยา
เด็กหญิงชลธิชา นครจันทร์
เด็กหญิงฐานิกา แย้มแสง
เด็กหญิงธนภรณ์ คำแดง
เด็กหญิงวรกมล พันธ์ละออง
เด็กหญิงศุนิสรา ก้อนทอง
เด็กหญิงสุนิสา หวนกระจาย
เด็กหญิงอนัญญา คงสัตรา

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 40 90
เจ้าหน้าที่ 9 8
นักเรียน 673 1,109
รวมทั้งหมด 1,929คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 146
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 479
รถโรงเรียน/รถเดือน 375
รถโดยสารสาธารณะ 84
เดินมารร. 24
  1,108
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 1 0 0
2561 8 0 0
2562 5 0 0
14 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1099
อยู่ระหว่างดำเนินการ 683
รวม 1782
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 9
อยู่ระหว่างดำเนินการ 138
รวม 147
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1108
อยู่ระหว่างดำเนินการ 821
รวม 1929
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1782 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 147 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1929 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 14
รถจักรยานยนต์ 67
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 1
รวม 92
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 6
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 6
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 14
รถจักรยานยนต์ 67
รถเก๋ง 11
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 1
รวม 98
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 92 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 98 คน