HOME

Avatar


โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

-ทีอยู่ :
140 หมู่ 13 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

-อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายธงชัย ศรีคำขลิบ 081-045-3967


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 30 51
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 765 955
รวมทั้งหมด 1,801คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 146
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 232
รถโรงเรียน/รถเดือน 556
รถโดยสารสาธารณะ 137
เดินมารร. 33
  1,104
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 10 0 0
2559 13 0 0
2560 16 0 0
2561 10 0 0
2562 8 0 0
57 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1104
อยู่ระหว่างดำเนินการ 616
รวม 1720
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 80
รวม 81
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1105
อยู่ระหว่างดำเนินการ 696
รวม 1801
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1720 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 81 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1801 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 66
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 81
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 66
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 81
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 81 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 81 คน