HOME

Avatar


โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

-ทีอยู่ :
45 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นส.จันททานดิ์ รุมสำโรง
น.ส.นฤมล จักรแก้ว
นางสาวลักษิกา สีทา
นางสาวปัญญาพร กระสังข์
นางสาวมนต์มนัส แสไพศาล
นางสาวจีระนันท์ อินทนนท์
นางสาวนุญติญา ปราบไพรี
นางสาวเบญจพร อุทกธาร
นางสาวจันทกานติ์ รุมสำโรง
นางสาวปวีณา หมั่นเขตรกรณ์
นางสาวนฤมล จักรแก้ว
นางสาวเนตรอัปสร จันทรา
นางสาวปรางฉาย ปัญญา
นางสาวปภาวี ทองมี
นางสาวลลิตา สอนอยู่

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 20 38
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 391 589
รวมทั้งหมด 1,038คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 130
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 156
รถโรงเรียน/รถเดือน 283
รถโดยสารสาธารณะ 330
เดินมารร. 9
  908
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 22 0 0
2559 18 0 0
2560 18 0 0
2561 14 0 0
2562 6 0 0
78 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 891
อยู่ระหว่างดำเนินการ 89
รวม 980
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 17
อยู่ระหว่างดำเนินการ 41
รวม 58
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 908
อยู่ระหว่างดำเนินการ 130
รวม 1038
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 980 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 58 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1038 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 14
รถจักรยานยนต์ 83
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 97
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 11
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 14
รถจักรยานยนต์ 83
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 108
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 97 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 11 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 108 คน