HOME

Avatar


โรงเรียนพระบางวิทยา

-ทีอยู่ :
300 หมู่ 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240

-อาจารย์ที่ปรึกษา
1. น.ส.พรประภา พัฒนพงษ์ 081-785-1343
2. นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ 083-953-4329
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวเมศิณี ชะมาลัย
นางสาววราภรณ์ สิงหานุวัฒน์
นางสาวจิราพัชร เสือถ่าย
นางสาวศรีสวรรค์ เหล่าเปีย
นางสาวนรภัทร ชมนา
นางสาวสุนิสา อ่อนเกตุ
นางสาวพิมพ์ลภัส หาญตระกูล
นางสาวจิตราพร อ่องชุ่ม
นางสาวสุลักขณา สุขแช่ม
นางสาวปวรรัตน์ เทียนสิวา
นายจิรชัย กล้าเขตกาล
นายธนาบูรณ์ วงค์เสนา
นายชลชาติ โพธิ์ยา
นายศุภกฤต พรมหลวง
นายสาธิต ศรีพูล

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 20 23
เจ้าหน้าที่ 2 2
นักเรียน 301 362
รวมทั้งหมด 710คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 82
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 208
รถโรงเรียน/รถเดือน 374
รถโดยสารสาธารณะ 8
เดินมารร. 23
  695
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 46 0 0
2559 20 0 0
2560 9 0 0
2561 11 0 0
2562 8 0 0
94 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 693
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 663
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 2
อยู่ระหว่างดำเนินการ 45
รวม 47
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 695
อยู่ระหว่างดำเนินการ 15
รวม 710
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 663 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 47 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 710 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 46
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 47
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 46
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 48
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 47 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 48 คน