HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

-ทีอยู่ :
10/1 หมู่ 10 ถนนเขาชนกัน-ลานสัก ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
-อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายอาทิตย์ รอดย้อย 093-593-9051
2. นายชานนท์ เสนาะจำนงค์ 082-767-0937
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

วีรญา หน้าชม
ศุภาวรรณ เรืองพูล
สายรุ้ง ชลพิทักษ์
ขวัญชนก ดวงพล
จรรยพร แก้วครุฑ
นันธิชา เต่าทอง
ชลธิญา หวังดี
พรรษชล ทองเฮีย
พรไพริน เสาร์ศิริ
ธนพร บรรเทิง
วิชุดา แก้วกองเกตุ
อมอลธิรา กุลโสพล
กรรณิกา มีทา
นางสาวสโรชา รัตนวิชัย
วรรศิริ ศรียา

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 22 28
เจ้าหน้าที่ 9 1
นักเรียน 289 642
รวมทั้งหมด 991คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 560
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 25
รถโรงเรียน/รถเดือน 27
รถโดยสารสาธารณะ 4
เดินมารร. 10
  626
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 7 0 0
2559 8 0 0
2560 8 0 0
2561 10 0 0
2562 10 0 0
43 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 549
อยู่ระหว่างดำเนินการ 382
รวม 931
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 77
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 60
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 626
อยู่ระหว่างดำเนินการ 365
รวม 991
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 931 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 60 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 991 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 23
รถจักรยานยนต์ 146
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 169
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 6
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 8
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 24
รถจักรยานยนต์ 146
รถเก๋ง 6
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 177
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 169 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 177 คน