HOME

Avatar


โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

2/9 ม.1 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
นายไพโรจน์ กันทะวงศ์
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 35 59
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 810 850
รวมทั้งหมด 1,754คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 136
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 118
รถโรงเรียน/รถเดือน 321
รถโดยสารสาธารณะ 23
เดินมารร. 12
  610
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 1 0 0
2560 6 0 0
2561 4 0 0
2562 3 0 0
14 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 612
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1048
รวม 1660
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 94
รวม 94
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 612
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1142
รวม 1754
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1660 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 94 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1754 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 15
รถจักรยานยนต์ 75
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 90
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 15
รถจักรยานยนต์ 75
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 90
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 90 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 90 คน