HOME

Avatar


โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

119 หมู่ที่ 6 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66220
อาจารย์ปัญณธร เพ็งยอด
เบอร์โทร. 087-3250559
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายวินัย อุดมสุข
นางสาวกิรดา สระทองแร่
นางสาวสุพัตรา ไกรหา
นางสาวอภิญญา สิงห์ทอง
นางสาวกัญญาวีร์ หงษ์ทอง
นางสาวชนินันท์ จันทร์เรือง
นางสาวกัญญารัตน์ รังษี
นางสาวกนกวรรณ เก้าพันธ์
นางสาวชนาพร อิ่มปั้น
นางสาวสุธิดา ทองชีวงศ์
นางสาวสุภารัตน์ สบาย
นางสาวสุจิตตรา ทองดอนเกรื่อง
นางสาววชิรญาณ์ เพ็ชรรัตน์ทอง
นางสาวสุชาดา เกษประทุม
นายณัฐการ อิ่มอุระ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 9 18
เจ้าหน้าที่ 1 2
นักเรียน 176 231
รวมทั้งหมด 437คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 151
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 62
รถโรงเรียน/รถเดือน 171
รถโดยสารสาธารณะ 1
เดินมารร. 25
  410
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 10 0 0
2558 22 0 0
2559 11 0 0
2560 4 0 0
2561 7 0 0
54 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 386
อยู่ระหว่างดำเนินการ 21
รวม 407
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 24
อยู่ระหว่างดำเนินการ 6
รวม 30
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 410
อยู่ระหว่างดำเนินการ 27
รวม 437
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 407 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 30 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 437 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 113
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 117
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 15
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 19
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 113
รถเก๋ง 15
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 0
รวม 136
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 117 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 19 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 136 คน