HOME

Avatar


โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

ที่อยู่ 229 ม.3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร
อาจารย์ชัยณรงค์ ฉายศรี
เบอร์โทร.086-6119412ประชุมการจัดบอร์ดชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
สวมหมวกปลอดภัยในสถานศึกษา
อบรมแกนนำสวมหมวกปลอดภัยในสถานศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวธนัญชนก พันธ์เพิ่มเจริญกิจ
นางสาวณัฐธยาน์ เพ็ชรล้อมทอง
นางสาวพิมพ์ประเสริฐ ครุธทิน
นางสาวอุมาพร ปฐมวิจิตร
นายเกริกก้อง อิ่มอยู่
นางสาวปภัสวรณ ใยบัว
นายเอกชัย ต่อมยิ้ม
นางสาวธนพร นามบุญเรือง
นางสาวอริสา พ่อสีดา
นายธเนศวร เต็งสุวรรณ์
นางสาวณัฐวดี อุดมเกตุ
นางสาวปรียาภรณ์ เกตุโสภา
นายพรชัย เพชรนิล
นายชนินทร์ ศรีสกุล
นางสาวนุชนภา แอเขี่ยม
นางสาวบุญรักษา บุญวัดหงษ์
นายสราวุฒิ จันทะแจ่ม
จิรวัฒน์ แก้ววิจิตร
นายเกียรติศักดิ์ ชูจิตร
นายจีรภัทร บุญมา
นายเอกราช เสนารินทร์
นายฉันทวัฒน์ ทองมี

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 22 45
เจ้าหน้าที่ 13 8
นักเรียน 632 904
รวมทั้งหมด 1,624คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 293
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 406
รถโรงเรียน/รถเดือน 856
รถโดยสารสาธารณะ 51
เดินมารร. 0
  1,606
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 58 0 0
2561 52 0 0
110 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1559
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 1536
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 48
อยู่ระหว่างดำเนินการ 40
รวม 88
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1607
อยู่ระหว่างดำเนินการ 17
รวม 1624
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1536 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 88 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1624 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 192
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 1
รวม 202
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 30
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 37
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 192
รถเก๋ง 30
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 1
รวม 239
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 202 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 37 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 239 คน