HOME

Avatar


โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ที่อยู่ 31 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
เบอร์โทร.086-4413756
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายอาทิตย์ เฟื่องภิบาล
นางสาวอภิรมย์ บุบผาพ่วง
นางสาวฑิตยา สุทธกูล
นางสาวหทัยกาญจน์ สุขหล่อ
นางสาวฟาติมา อบรม
นางสาวโยษิตา หลีจู
นางสาวพรศิริ ธิตะจารี
นางสาวปิยะธิดา เหมเงิน
นายจตุรพร พิลึก
นางสาวกันตินันท์ เชาวลิต
นางสาวสาวิตรี รักต่วน
นางสาวพิจิตรา พรมจิ๋ว
นายวุฒิพงษ์ เอื่ยมสกุลณี
นายพันธวัสส์ เกียรติพงษ์พันธ์
นางสาวทัตลดา คงเนียม
นายณัฐพงศ์ เรืองเดช
นายกรกฎ กลิ่นโสภณ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 100 50
เจ้าหน้าที่ 5 3
นักเรียน 1,552 1,201
รวมทั้งหมด 2,911คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 94
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 166
รถโรงเรียน/รถเดือน 126
รถโดยสารสาธารณะ 15
เดินมารร. 10
  411
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 12 0 0
2558 51 0 0
2559 62 0 0
2560 3 0 0
128 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 399
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2354
รวม 2753
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 12
อยู่ระหว่างดำเนินการ 146
รวม 158
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 411
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2500
รวม 2911
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2753 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 158 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2911 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 49
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 59
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 10
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 49
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 69
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 59 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 69 คน