HOME

Avatar


โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

ที่อยู่ 254 หมู่ที่ 3 ต.แม่ตะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140/นายนพชัย สีนวล/086-2057110ซ่อมป้ายจราจรบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 10 21
เจ้าหน้าที่ - 1
นักเรียน 214 258
รวมทั้งหมด 504คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 139
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 139
รถโรงเรียน/รถเดือน 107
รถโดยสารสาธารณะ 15
เดินมารร. 151
  551
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 1 0 0
2559 2 0 0
2560 2 0 0
2561 6 0 0
2562 2 0 0
13 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 515
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 472
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 36
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 32
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 551
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 504
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 472 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 32 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 504 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 91
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 93
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 16
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 91
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 109
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 93 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 16 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 109 คน