HOME

Avatar


โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร

เลขที่497 ถนนมหาดไทยบำรง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
นางสาวจรัญธร นามวงค์
086- 9178901การปรับปรุงโรงรถ
บ.กลางมาพบปะให้ความรู้แกนนำ ชมรม RSC
อบรมโครงการยุวชนประกันภัย โดย คปภ. ร่วมกับ ปปช.ตาก


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

สุดารัตน์ ธงวิลัย
กัลย์สุดา แสนคำ
กนกวรรณ เครือแขม
นภัทสร ชูเที่ยง
ศศวิมล มังครุดร
จิรภิญญา คำชู
ปัณฑ์จณัฐฑ์ โทนสังข์อินทร์
นรีรัตน์ สุขใย
อารีวรรณ สงเชื้อ
ภาณมาศ อินคำ
เกศรา รุกไพรี
พัชรพร เทพาชมภู
สุภัทรา บุญหนัก
สร้อยสุดา สิงหวิบูรณ์
ศิริวิภา สุประเก
เสริมชัย แสงจ้า
มนตรี กองแสงสี

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 24 26
เจ้าหน้าที่ 2 2
นักเรียน 245 375
รวมทั้งหมด 674คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 105
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 133
รถโรงเรียน/รถเดือน 153
รถโดยสารสาธารณะ 3
เดินมารร. 14
  408
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 8 0 0
2559 3 0 0
2560 4 0 0
2561 1 0 0
2562 4 0 0
20 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 390
อยู่ระหว่างดำเนินการ 230
รวม 620
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 18
อยู่ระหว่างดำเนินการ 36
รวม 54
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 408
อยู่ระหว่างดำเนินการ 266
รวม 674
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 620 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 54 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 674 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 50
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 57
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 15
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 15
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 50
รถเก๋ง 17
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 72
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 57 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 72 คน