HOME

Avatar


โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

255 หมู่ 7 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายศักดิ์ดา มั่นต่าย
นายธนัตถ์ บุตรทอง
นางสาวปัทมา ดีมา
นางสาวพรรณพัสสา คุ้มวงษ์
นางสาวลี แซ่ท่อ
นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ลี
นางสาวนิชา แซ่เฮ่อ
นายกันตพล โรจน์ธนากร
นายมิชาเอล อนุสาวรีย์ดอย
นางสาวปุณิกา แซ่ย่าง
นายมิ่ง แซ่ว่าง
นายกิตติกูล แซ่ย่าง
นางสาวญาณิศา ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
นางสาวธนัญญา ย่างมั่นคง
นางสาวพิมพิดา แซ่โซ้ว

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 11 22
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 213 255
รวมทั้งหมด 501คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 204
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 108
รถโรงเรียน/รถเดือน 29
รถโดยสารสาธารณะ 6
เดินมารร. 72
  419
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 3 0 0
2558 3 0 0
2559 5 0 0
2560 18 0 0
2561 5 0 0
2562 3 0 0
37 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 393
อยู่ระหว่างดำเนินการ 75
รวม 468
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 26
อยู่ระหว่างดำเนินการ 7
รวม 33
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 419
อยู่ระหว่างดำเนินการ 82
รวม 501
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 468 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 33 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 501 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 17
รถจักรยานยนต์ 79
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 1
รวม 98
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 11
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 17
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 19
รถจักรยานยนต์ 79
รถเก๋ง 11
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 1
รวม 115
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 98 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 17 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 115 คน