HOME

Avatar


โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

โรงเรียนเทศบาล5 (บ้านศรีบุญเรือง)
29 มนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100โครงการเทศบาล ๕ รุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยและกฎจราจร


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

ธัญญาศิริ ศรีคำวัง
นันทชิต ขัดทองล้วน
ชลดา จารณะ
อโรชา หล่ำแสง
ธนากร บุญสูง
พงศกร ถาวงศ์
ศิริพร แสงสุวรรณ์
กานต์์ธิดา วนาไพร
พัชรพร สว่างเนตร
นิรดา กันทะเวียง
ภุชมาศ ใจมาเชื้อ
หนึ่งฤทัย หวานเกิน
เสาวลักษณ์ มูลเจริญ
นวนันท์ จันกา
พิมพ์ชนก เมฆวิบูลย์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 14 38
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 362 390
รวมทั้งหมด 804คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 69
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 620
รถโรงเรียน/รถเดือน 103
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 10
  802
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 3 0 0
2559 2 0 0
2560 2 1 1
2561 1 0 0
8 1 1

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 795
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 752
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 7
อยู่ระหว่างดำเนินการ 45
รวม 52
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 802
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2
รวม 804
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 752 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 52 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 804 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 50
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 62
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 50
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 62
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 62 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 62 คน