HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านเวียงพาน

33 หมู่ 3 ตำบลเวียงพงคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130RSC ร่วมใจ สัญจรปลอดภัย มีวินัยจราจรบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 19 55
เจ้าหน้าที่ 1 3
นักเรียน 586 578
รวมทั้งหมด 1,242คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 135
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 329
รถโรงเรียน/รถเดือน 71
รถโดยสารสาธารณะ 22
เดินมารร. 87
  644
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 4 0 0
2560 5 0 0
2561 4 0 0
2562 9 0 0
22 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 622
อยู่ระหว่างดำเนินการ 542
รวม 1164
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 22
อยู่ระหว่างดำเนินการ 56
รวม 78
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 644
อยู่ระหว่างดำเนินการ 598
รวม 1242
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1164 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 78 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1242 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 17
รถจักรยานยนต์ 64
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 81
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 11
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 16
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 19
รถจักรยานยนต์ 64
รถเก๋ง 11
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 97
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 81 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 16 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 97 คน