HOME

Avatar


โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ม.10 บ้านโนนยาง ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวพิชญภัช อริยนภากุล
นางสาวสุกัญญา พรมชู
นางสาวจุไลลักษณ์ ณ เรียนไธสง
นางสาวสุดารัตน์ ฆราวาศ
นางสาวจันทกานต์ บุตรจันทร์
นางสาวปนัดดา หนองเส
นายธีรวัฒ พวงจำปี
เด็กชายเศรษฐชัย พันธุวงษ์
เด็กชายกาวินรัตน์ งามดี
เด็กหญิงศิริวิมล หลานวงศ์
นางสาวพิกุลแก้ว หมื่นระบน
นางสาววนาลักษณ์ เสนาดี
นางสาวศิรินันท์ จันศรีษา
นางสาวยุพาภรณ์ คุณโน
นางสาวมัณฑนา สุวรรณเวียง

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 36 70
เจ้าหน้าที่ 3 1
นักเรียน 658 1,075
รวมทั้งหมด 1,843คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 253
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 165
รถโรงเรียน/รถเดือน 1373
รถโดยสารสาธารณะ 13
เดินมารร. 10
  1,814
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 1 0 0
2558 1 0 0
2559 4 0 0
2560 2 0 0
2561 3 0 0
2562 22 0 0
33 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1814
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 1733
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 110
รวม 110
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1814
อยู่ระหว่างดำเนินการ 29
รวม 1843
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1733 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 110 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1843 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 11
รถจักรยานยนต์ 211
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 1
รวม 223
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 11
รถจักรยานยนต์ 211
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 1
รวม 223
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 223 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 223 คน