HOME

Avatar


โรงเรียนอนุบาลหนองแสง

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หมู่ที่ 9 บ้านคำหว้าทอง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทร.042-396301ธนาคารหมวกนิรภัย
ธนาคารหมวกนิรภัย
เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

พนิดา แปะทา
กฤติยา พละพงษ์
อัจฉริยา ปะมะโข
น้ำเพชร อำนวยการ
สุธิดา พลเสนา
พิมพ์ลภัส ศรีโฮมจันทร์
นริษรา อินทร์ชำนาญ
บัณฑิตา ขันรักษา
พงศกร วังคะฮาต
เสฏฐวุฒิ เสียงเพราะ
ชาญวิทย์ เหล็กเพชร
พรพิพัฒน์ วงละคร
เจนจิรา จำปีหอม
วรชิต ชาญชำนิ
ศศิประภา กาญจนะกันย์
ศิลป์ศรุต ศรีวิชา
สันติชัย อาจคำภา
ขลันธร สีคำ
สุรชัย แซ่เติ๋น
กฤติยาภร โนนทอง
ชนิดา คงทงคำ
ศิรินทิพย์ มุ่งสวัสดิ์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 9 23
เจ้าหน้าที่ 1 3
นักเรียน 310 308
รวมทั้งหมด 654คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 43
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 206
รถโรงเรียน/รถเดือน 243
รถโดยสารสาธารณะ 1
เดินมารร. 2
  495
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 13 0 0
2559 5 0 0
2560 2 0 0
20 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 461
อยู่ระหว่างดำเนินการ 157
รวม 618
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 34
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2
รวม 36
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 495
อยู่ระหว่างดำเนินการ 159
รวม 654
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 618 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 36 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 654 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 5
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 6
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 14
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 0
รวม 23
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 5
รถเก๋ง 14
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 0
รวม 29
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 6 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 23 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 29 คน