HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

133 ถนน อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000อบรมลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายทักษ์ดนัย เสียงแก้ว
วรายุทธ ผาอินทร์
นิตติญาพร จันทิมา
พิชญา ไชยคุณ
ธวัลรัตน์ อุดมพรวัฒนะ
ดวงฤดี สุจริตกุล
นพรดา ทักษิณ
วิสุทธิ์ สีงาม
ณภัทร ปัญญาพันธ์
คุณานนต์ เทสไทย
พงศภัค แสนสรีระ
วีรเทพ ผลทิพย์
ณัฐกุล วงศ์ศรีเผือก
ฐิติมา บุญโรจน์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 24 141
เจ้าหน้าที่ 9 6
นักเรียน 1,871 1,602
รวมทั้งหมด 3,653คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 180
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 2178
รถโรงเรียน/รถเดือน 723
รถโดยสารสาธารณะ 400
เดินมารร. 57
  3,538
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 25 0 0
2559 13 0 0
2560 5 0 0
2562 4 0 0
47 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 3538
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 3473
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 180
รวม 180
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 3538
อยู่ระหว่างดำเนินการ 115
รวม 3653
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3473 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 180 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3653 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 169
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 2
รวม 174
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 169
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 2
รวม 174
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 174 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 174 คน