HOME

Avatar


โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

13 ม.5 ถนนมิตรภาพรับมอบหมวกนริภัย
“รักและห่วงใย.ขับขี่ปลอดภัย หมวกนิรภัย ไร้อุบัติเหตุ”


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

น.ส.ดรุณี พลดงนอก
น.ส.ชลธิชา มัดทุ
นายธิฐิวัฒน์ โคกสีนอก
ด.ญ.อริยา พระประฐม
น.ส.สุภาพร แคนเภา
นายธนาธรณ์ วงศรี
น.ส.กิตติยาภรณ์ พิมพ์อุบล
นายเกษม โคตะรุต
ด.ญ.พรพิมล โพธิ์พันธ์
น.ส.จันจิรา วงศรี
อารีรัตน์ วัฒนสุข
มณีรัตน์ แคนดา
ปิยธิดา จันทร์หอม
ศิริภัทร อัคคะ
ธนภัทร ศรีคำมวล

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 16 12
เจ้าหน้าที่ 2 4
นักเรียน 120 146
รวมทั้งหมด 300คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 234
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 51
รถโรงเรียน/รถเดือน 39
รถโดยสารสาธารณะ 66
เดินมารร. 17
  407
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 5 0 0
2558 7 0 0
2559 18 0 0
2560 14 0 0
2561 14 0 0
2562 6 0 0
2563 3 0 0
67 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 372
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 266
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 35
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 34
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 407
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 300
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 266 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 34 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 300 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 99
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 114
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 0
รวม 15
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 14
รถจักรยานยนต์ 99
รถเก๋ง 10
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 129
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 114 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 129 คน