HOME

Avatar


โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

406 ถนนกระนวน-ท่าคันโท ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
นางปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์
087-2363234
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายจิระธาดา นิมาลา
นายเกรียงไกร เหล่าสักสาม
นางสาวอภิชญา ชินพะวอ
เจษฎา วงค์มณี
น.ส เตขินครุปต์ คันทะสอน
นายชวดลย์ เทียบมาก
นางสาวกรรณิการ์ แฮนเซ่น
นางสาวชลดา นวะศรี
นายคทายุทธ อนันทะวัน
เด็กชายราฟเฟียว เอ้าท์
นายฉัตรชัย ภูสมพงษ์
นางสาววรรณวิลัย วีระกูล
นายอนันยศ ศรีจันโท
นายธีระพงษ์ พาเหลี่ยม
นางสาวชัญญานุช ภูสีฤทธิ์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 68 113
เจ้าหน้าที่ 21 12
นักเรียน 976 1,709
รวมทั้งหมด 2,899คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 802
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 117
รถโรงเรียน/รถเดือน 635
รถโดยสารสาธารณะ 131
เดินมารร. 8
  1,693
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 2 0 0
2561 3 0 0
2562 4 0 0
9 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1618
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1067
รวม 2685
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 75
อยู่ระหว่างดำเนินการ 139
รวม 214
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1693
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1206
รวม 2899
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2685 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 214 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2899 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 50
รถจักรยานยนต์ 516
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 37
รถอื่นๆ 4
รวม 612
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 46
รถกระบะ 13
รถอื่นๆ 0
รวม 59
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 50
รถจักรยานยนต์ 516
รถเก๋ง 51
รถกระบะ 50
รถอื่นๆ 4
รวม 671
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 612 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 59 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 671 คน