HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านไผ่

851 หมู่ 1 ถนนเจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

ชลลิสา มะสีกา
กฤษฎา นาภูทัศน์
ปิยธิดา ชัยอินทร์
ทิพพาพร โพธิสุข
อัจจิมา เมืองโคตร
ภูธเนศ สภา
กนิษฐา นาสินพร้อม
ณัฐรินีย์ ผลิพิมาย
นันธิชา อันเนตร
ทิพยาภรณ์ นาตรีชน
กลิ่นสุคนธ์ จันทร์เอม
ภูมิรัตน์ สุดชาดี
ไม้เมือง ไกรยนต์
สุนิตา โยสาพันธ์
น้ำเพชร พวงคำ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 54 117
เจ้าหน้าที่ 17 16
นักเรียน 987 1,758
รวมทั้งหมด 2,949คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 689
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 800
รถโรงเรียน/รถเดือน 1035
รถโดยสารสาธารณะ 326
เดินมารร. 52
  2,902
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 4 0 0
2560 20 0 0
2561 30 0 0
2562 54 0 0
108 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 2735
อยู่ระหว่างดำเนินการ 10
รวม 2745
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 167
อยู่ระหว่างดำเนินการ 37
รวม 204
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 2902
อยู่ระหว่างดำเนินการ 47
รวม 2949
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2745 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 204 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2949 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 45
รถจักรยานยนต์ 375
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 425
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 46
รถกระบะ 21
รถอื่นๆ 0
รวม 68
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 46
รถจักรยานยนต์ 375
รถเก๋ง 48
รถกระบะ 24
รถอื่นๆ 0
รวม 493
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 425 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 68 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 493 คน