HOME

Avatar


โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

26 ซอย ศรีจุมพล 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 26 62
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 800 934
รวมทั้งหมด 1,822คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 71
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 394
รถโรงเรียน/รถเดือน 248
รถโดยสารสาธารณะ 3
เดินมารร. 5
  721
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2561 36 0 0
36 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 721
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1013
รวม 1734
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 88
รวม 88
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 721
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1101
รวม 1822
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1734 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 88 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1822 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 57
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 57
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 57
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 57
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 57 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 57 คน