HOME

Avatar


โรงเรียนกันทรารมณ์

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กันทรารมณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : KANTARAROM
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ตำบล : ดูน
อำเภอ : กันทรารมย์
จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 33130
โทรศัพท์ : 45651143
โทรสาร : 045651532
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ : www.krschool@hotmail.co
เว็บไซต์ : http://http://www.kr.ac.thเว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นาย สุทธิพงษ์ บัวหอม
นายดนัย ทองปาน
นายธนธรณ์ จันทร์แจ้ง
นางสาวสุธิดา ประทุมศรี
นายสิริวัฒน์ บัวทอง
นายณัฐกิตติ์ พลเสนา
นายศิริศักดิ์ บุญจันทร์
นางสาวมยุรี ผูกมั่น
นางสาวศิริวรรณ ภูมลี
นางสาวสุดารัตน์ จำลองพันธ์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 66 106
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน - -
รวมทั้งหมด 172คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 190
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 161
รถโรงเรียน/รถเดือน 93
รถโดยสารสาธารณะ 394
เดินมารร. 42
  880
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2551 1 0 0
2552 1 0 0
2553 1 0 0
2554 1 0 0
2555 1 0 0
2556 3 0 0
2557 2 0 0
2559 1 0 0
2560 65 0 0
2561 22 0 0
2562 17 0 0
115 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 880
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 172
รวม 172
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 880
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 172
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 172 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 172 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 39
รถจักรยานยนต์ 108
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 155
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 39
รถจักรยานยนต์ 108
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 155
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 155 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 155 คน