HOME

Avatar


โรงเรียนอำนาจเจริญ

โรงเรียนอำนาจเจริญ
หมู่ที่ 13 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เบอร์โทรศัพท์ 045 511959
เบอร์โทรสาร 045 511960
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สำราญ ไชยกุฉิน

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 70 139
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,346 2,139
รวมทั้งหมด 3,694คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 59
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 136
รถโรงเรียน/รถเดือน 59
รถโดยสารสาธารณะ 58
เดินมารร. 10
  322
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 5 0 0
2558 4 0 0
2559 3 0 0
2560 2 0 0
14 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 317
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3168
รวม 3485
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 5
อยู่ระหว่างดำเนินการ 204
รวม 209
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 322
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3372
รวม 3694
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3485 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 209 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3694 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 22
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 31
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 4
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 5
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 22
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 36
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 31 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 36 คน