HOME

Avatar


โรงเรียนอำนาจเจริญ

โรงเรียนอำนาจเจริญ
หมู่ที่ 13 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เบอร์โทรศัพท์ 045 511959
เบอร์โทรสาร 045 511960
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สำราญ ไชยกุฉิน

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 56 112
เจ้าหน้าที่ 73 140
นักเรียน 1 2
รวมทั้งหมด 384คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 60
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 136
รถโรงเรียน/รถเดือน 59
รถโดยสารสาธารณะ 58
เดินมารร. 10
  323
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 5 0 0
2558 4 0 0
2559 3 0 0
2560 2 0 0
14 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 318
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 3
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 5
อยู่ระหว่างดำเนินการ 376
รวม 381
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 323
อยู่ระหว่างดำเนินการ 61
รวม 384
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 381 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 384 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 22
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 31
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 4
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 5
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 22
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 36
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 31 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 36 คน