HOME

Avatar


โรงเรียนอำนาจเจริญ

โรงเรียนอำนาจเจริญ
หมู่ที่ 13 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เบอร์โทรศัพท์ 045 511959
เบอร์โทรสาร 045 511960
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สำราญ ไชยกุฉินหน้าโรงเรียนปลอดภัย


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

คมกริช บารมี
จิระวัฒน์ สุขแสง
สุเมธ ตั้งคณิตานนท์
ทวีทรัพย์ สาคร
รัชศรีสิทธิ์ บุญไชย
จิรกิตต์ สมนึก
สุธิพงษ์ บรรลุ
ปิยะวรรณ สินชู
ชลิตา เที่ยงธรรม
นัฐภรณ์ มูลไชย
สุวิมล ศรีไชย
บัญชาชัย อารีภักดิ์
ศุภกร วิเชียรชัย
นัฐพล ต้นทอง
ชวิศา มานะบุตร

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 68 120
เจ้าหน้าที่ 20 15
นักเรียน 1,686 1,825
รวมทั้งหมด 3,734คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 102
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 212
รถโรงเรียน/รถเดือน 106
รถโดยสารสาธารณะ 117
เดินมารร. 17
  554
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 5 0 0
2558 4 0 0
2559 3 0 0
2560 2 0 0
14 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 551
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2960
รวม 3511
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 4
อยู่ระหว่างดำเนินการ 219
รวม 223
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 555
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3179
รวม 3734
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3511 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 223 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3734 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 18
รถจักรยานยนต์ 42
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 64
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 4
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 18
รถจักรยานยนต์ 42
รถเก๋ง 4
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 68
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 64 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 68 คน