HOME

Avatar


โรงเรียนเทศบาลอำนาจ

โรงเรียนเทศบาลอำนาจ
ถ.ชยางกูร ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37120

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กำภล คำจุมพล

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 5 10
เจ้าหน้าที่ 6 5
นักเรียน 274 193
รวมทั้งหมด 493คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 55
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 206
รถโรงเรียน/รถเดือน 172
รถโดยสารสาธารณะ 4
เดินมารร. 7
  444
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 2 0 0
2 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 443
อยู่ระหว่างดำเนินการ 24
รวม 467
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 25
รวม 26
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 444
อยู่ระหว่างดำเนินการ 49
รวม 493
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 467 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 26 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 493 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 4
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 14
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 4
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 14
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 14 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 14 คน