HOME

Avatar


โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

เลขที่ 122 ม.6 ศรีสง่า-โนนแดง ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุนิสา ทัดไพร
โทรศัพท์ 044-669030 , 093 -4647331
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวนิตยา​ แมนไธสง
นาวสาวณีรนุช ยงงาม
นายจิรพงศ์​ สีผุย
นางสาวอลิตา​ ทบศรี
นางสาวเกวลิน​ เงางาม
นางสาวรัญชิดา​ พรมชื้น
นางสาวจิตรดา​ สีทา
นางสาวสุพรรณิกา ศรีภูวงศ์
น.ส.ชณิฎากรณ์ พลบัวแก้ว
น.ส.ภัสสร ละออศรี
นายกิตติกร เพ็งทองหลาง
น.ส.สรณภากำพล
นายพัทธพัทร์ ใจอุ่น
น.ส.อริยาพร เชียรทัยสง
น.ส.สมัชญา ศาลางาม

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 33 31
เจ้าหน้าที่ 3 2
นักเรียน 451 537
รวมทั้งหมด 1,057คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 454
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 220
รถโรงเรียน/รถเดือน 281
รถโดยสารสาธารณะ 73
เดินมารร. 20
  1,048
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 68 0 0
2561 11 0 0
79 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1048
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 988
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 69
รวม 69
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1048
อยู่ระหว่างดำเนินการ 9
รวม 1057
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 988 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 69 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1057 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 48
รถจักรยานยนต์ 341
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 396
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 48
รถจักรยานยนต์ 341
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 396
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 396 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 396 คน