HOME

Avatar


โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

เลขที่ 154 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
อาจารย์ที่ปรึกษา นางวิภาพร แดงศรี
โทรศัพท์ 044-670659 ,098-1197907
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายธนภัทร นพโรจน์
นายธนภัทร นพโรจน์
นายติณณภพ ต่างประโคน
นายนันทพล พลวัน
นายณภัทร ศรีสุข
น.ส.กัลยา ประเทศ
นายวิชญ์พล ผลเกิด
นายณภัทร ศรีสุข
น.ส.กนกวรรณ ปานะโปย
นายจิรัฏฐ์ จรัสแสงพนสกุล
นายสมเกีบรติ ปรางวิริยะกุล
นายวายุภัก โคตรชมภู
นายอัษฎา ทรงประโคน
น.ส.วิภาดา คลองข่อย
นายญาณภัทร แสงบุญสืบ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 46 76
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,093 1,787
รวมทั้งหมด 3,002คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 236
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 305
รถโรงเรียน/รถเดือน 320
รถโดยสารสาธารณะ 145
เดินมารร. 51
  1,057
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 31 0 0
2561 24 0 0
55 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1056
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1824
รวม 2880
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 121
รวม 122
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1057
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1945
รวม 3002
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2880 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 122 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3002 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 49
รถจักรยานยนต์ 124
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 178
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 49
รถจักรยานยนต์ 124
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 178
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 178 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 178 คน