HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โรงเรียนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ประกวดวาดรูป สร้างความปลอดภัยทางถนน
ประกวดคำขวัญ สร้างความปลอดภัยทางถนน
บันทึกจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียน
สำรวจการเดินทางมาโรงเรียน


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

เด็กหญิงขวัญมนัส มีหา
เด็กชายกีฑา กล้าแข็ง
เด็กชายพิรพัฒน์ ศรีอุดม
เด็กชายจิรเดช สารสุข
เด็กชายมรุต ลาโพธิ์
เด็กชายธีรพงศ์ เพ็งแข
เด็กชายวีระศักดิ์ พลมีศักดิ์
เด็กหญิงขนิษฐา พาบุ
เด็กหญิงวรรณศิริ ตราชู
เด็กหญิงวันวิสา พะวัดทะ
เด็กหญิงวิระดา พลมีศักดิ์
เด็กหญิงวิลาวรรณ คำปาน
เด็กหญิงศิริวรรณ แจ่มเที่ยงตรง
เด็กหญิงสุภวิตา อาปัดชิง
เด็กหญิงอริญา หาญศึก

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 7 19
เจ้าหน้าที่ 1 0
นักเรียน 245 231
รวมทั้งหมด 503คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 30
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 96
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 239
เดินมารร. 138
  503
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 476
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 476
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 27
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 27
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 503
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 503
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 476 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 27 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 503 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 1
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 10
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 15
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 1
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 25
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 10 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 25 คน