HOME

Avatar


โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปภัมภ์

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทร 045791035

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธงชัย พลอยอ่ำศรี
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายทีปกร อ้อยแขม
นางสาววนิดา โทพิลา
นางสาวภานุชนาถ ยาระศรี
นายอดิศร หารสมัคร
นายศุภกร พรมยาน
นางสาวอมรรัตน์ เสาร์ใจ
นายนันทวุฒิ ยูคาพัน
เด็กชายภานุเดช ต้นพุท
เด็กชายสุกฤษฎิ์ หลักทอง
เด็กชายสุระชัย สุระรัมย์
เด็กชายภูวเดช เพ็งธรรม
เด็กชายประจักษ์ คำตา
เด็กชายศุภสิทธิ์ โสภา
เด็กหญิงพิยดา ทนคง
เด็กหญิงณัฐภัทร บุษรากรณ์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 60 85
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 930 1,324
รวมทั้งหมด 2,399คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 94
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 51
รถโรงเรียน/รถเดือน 172
รถโดยสารสาธารณะ 114
เดินมารร. 19
  450
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 2 0 0
2561 9 0 0
11 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 450
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1804
รวม 2254
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 145
รวม 145
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 450
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1949
รวม 2399
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2254 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 145 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2399 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 53
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 1
รวม 65
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 53
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 1
รวม 65
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 65 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 65 คน