HOME

Avatar


โรงเรียนสูงเนิน

644 หมู่ที่ 1 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

สุวิมล อู๋สูงเนิน
อภิชัย สวามิชัย
เกรียงศักดิ์ บัวหลวง
กมลพรรณ อู่สูงเนิน
วิภาดา มาลัย
ตะวันฉาย เพิงสระน้อย
อรยา อาจจะบก
นลินนิภา ยาสูงเนิน
กัณฐมณี บุญธรรม
ช่อผกา สุวรรณสูงเนิน
กุลธิดา ปอยสูงเนิน
กิตติศักดิ์ กองพิมพ์
จักรวาล พันธ์สอาด
ณัฐชยา ดำรงค์ดีอยู่
พรพิไล ศรีสูงเนิน

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 26 58
เจ้าหน้าที่ 9 20
นักเรียน 705 881
รวมทั้งหมด 1,699คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 103
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 96
รถโรงเรียน/รถเดือน 103
รถโดยสารสาธารณะ 113
เดินมารร. 13
  428
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 1 0 0
2561 3 0 0
4 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 427
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1159
รวม 1586
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 112
รวม 113
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 428
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1271
รวม 1699
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1586 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 113 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1699 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 65
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 75
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 65
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 75
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 75 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 75 คน