HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

827 / 1 หมู่ที่ 10 ถนน 304 ( สืบสิริ ) ตำบลเมืองปัก อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30150 โทรศัพท์ - 044-441120 , 044-284268 โทรสาร044-441120 , 044-284068 : E-mail paksamakee@hotmail.comโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

ด.ญ.ปวีณมัย อุทัยมา
ด.ญ.กานดา วิชิต
ด.ญ.ดวงกมล ศรีสงคราม
ด.ช.เชษฎา เนียมสำโรง
ด.ช.ณัฐพล เกษมสันต์
ด.ช.วิรุฬห์ จันทร์สว่าง
ด.ช.ปิยวัฒน์ งามเมืองปัก
ด.ญ.มานิตา กลั่นสระน้อย
ด.ญ.อรนิภา สระหงษ์ทอง
ด.ญ.ฉัตรนภา เกิดโต
ด.ญ.พัชรากร เอี่ยมนอก
ด.ญ.อมรรัตน์ จุลกิ่ง
ด.ช.เสกสรร ชัยเมืองปัก
ด.ช.ธนกร เคลื่อนเมืองปัก
ด.ช.วุฒิชัย เฉากระโทก

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 8 32
เจ้าหน้าที่ 0 0
นักเรียน 386 319
รวมทั้งหมด 745คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 1
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 317
รถโรงเรียน/รถเดือน 32
รถโดยสารสาธารณะ 81
เดินมารร. 16
  447
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 447
อยู่ระหว่างดำเนินการ 258
รวม 705
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 40
รวม 40
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 447
อยู่ระหว่างดำเนินการ 298
รวม 745
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 705 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 40 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 745 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 1
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 1
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 1 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 1 คน