HOME

Avatar


โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 68 ม.8
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุทัยมา
เด็กหญิงปิยนันท์ ใหม่วงษ์
เด็กหญิงยศนนท์ มาลัยนาค
เด็กหญิงณนฐกานต์ บุญเตา
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สังข์ทอง
เด็กหญิงยุวดี สิทธิ
เด็กหญิงภัทรนันท์ เรืองรักษ์
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีประดับ
เด็กหญิงทิพย์เกสร วะชุม
เด็กหญิงเขมิกา ราจันทร์
เด็กหญิงอลิตา ชิณะวิ
เด็กหญิงศิรประภา วรรณเผือก
เด็กหญิงแพรวไพริน ตะนุมาศ
เด็กชายศิรศักดิ์ หมุดเด
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงท้วม

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 4 44
เจ้าหน้าที่ 8 68
นักเรียน 522 477
รวมทั้งหมด 1,123คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 5
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 259
รถโรงเรียน/รถเดือน 133
รถโดยสารสาธารณะ 34
เดินมารร. 42
  473
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 473
อยู่ระหว่างดำเนินการ 526
รวม 999
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 124
รวม 124
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 473
อยู่ระหว่างดำเนินการ 650
รวม 1123
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 999 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 124 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1123 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 2
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 2
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 2 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 2 คน